OCR Output

835

Konungens Defallninoshafvandes i Västerhottens län
Kun göre Iser

AA VE RAR

Ser. B. Landskansliet. N:o 31.
Uppläses i Umeå stads samt länets kustsocknars kyrkor.

N:o 31. Jämlikt föreskriften i Kungl. Maj:ts hit aflåtna Nådiga bref
den 18 sistlidne februari, varder till vederbörandes kännedom och
efterrättelse härmed allmänneligen kungjord den för Umeå stad af
Kungl. Maj:t enligt samma nådiga bref fastställda, af Landshöfdinge¬
Ämbetet i öfverenstämmelse härmed utfärdade hamntaxa, sålydande:

TAXA

upprättad i öfverensstämmelse med föreskrifterna uti Kungl.
Maj:ts nådiga bref den 18 sistlidne februari å hamnafgifter i sta¬
den Umeå att lända till efterrättelse intill slutet af år 1914.

RÅ För fartyg ned d åkbon brio

| | & SL
Hamnafgift erlägges hvarje gång både vid ite
mande och afgående:

för fartyg af 10 tons nettodräktighet eller därutöfver:
då det ankommer omedelbart från eller afgår omedelbart
nr mirRes Tort TOR VÄNS fö I
då det ankommer omedelbart från eller Hr omedelbart
till inrikes ort: för hvarje ton

|
|
I
|
|
1Q.

för fartyg af mindre än 10 tons SPEER

a det ankommer omedelbart från eller afgår omedelbart
HL vwtrikesvort: 16 stypköt - 00, 50
då det ankommer omedelbart från eller afgår omedelbart
till tärikes orts Tor syeROR 0 I HP SEED END

O.
SS