OCR Output

Nee

NR

i ärendet höras, om de akta nödigt; hvilket härmed till nämnda
vederbörandes kännedom kungöres.

Handlingarne i ärendet finnas under Aid härstädes till¬
gängliga för dem, som vilja af desamma taga kännedom.

Det skall åligga Magistraten i Umeå samt kronolänsmännen
i Vännäs distrikt och Umeå norra distrikt att befordra denna
kungörelse till uppläsning i respektive kyrkor samt däröfver hit
insända bevis.

Umeå, i Landskansliet, den 26 mars 1910.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Carl Bergström.

Umeå 1910. A.B. Nyheternas Tryckeri.