OCR Output

par ae

Uppläses i Umeå stads kyrka samt Umeå
landsförsamlings och Vännäs sockens kyrkor.

N:o 23. Med förmälan, att sedan i anledning af väckt fråga
om förnyad reglering af trävarullottningen i, bland annat, Ume
älf från slutet af Pengforsen inom Vännäs socken ned till haf¬
vet nuvarande majoren J. F Cornell, hvilken efter framställning
af Umeå flottningsförening, enligt Konungens Befallningshafvan¬
des förordnande den 25 september 1889, med biträde af gode
män å vattendraget hållit syn och undersökning, i sådant ai¬
seende i ett den 30 december 1892 afgifvet utlåtande föreslagit,
utom annat, hvarom nu ej är fråga, att för flottningen eriforder¬
ligt sorteringsverk skulle förläggas i den s. k. Lillån eller den
högra af de grenar, i hvilka Ume älf delade sig invid Umeå
stad, Konungens Belallningshafvande enligt utslag den 21 juli
1895, i sammanhang med meddelande af bestämmelser om
flottningens ordnande i omförmälda vattendrag, tillika föreskrif¬
vit, att, enär Lillåns upplåtande till sorteringsställe för virke icke
för det dåvarande vore af behofvet påkalladt, frågan därom i
enlighet med föreningens hemställan förklarades hvilande och
beroende på förnyad anmälan från vederbörande, har Umeå
flottningsförening i en hit ingifven skrift under erinran, att det
nuvarande sorteringsverket vore otillräckligt för den numera
betydligt ökade virkesmassan, samt under åberopande ai ett
utaf Majoren Cornell öfver ansökningen meddeladt yttrande,
anhållit; att Konungens Beiallningshafvande ville till fortsatt be¬
handling återupptaga det hvilande förslaget om sorteringsverkets
förläggande till Lillån för att efter vederbörandes hörande öfver
samma förslag och de i Cornells nyssberörda yttrande däri
föreslagna förändringar beslut i ärendet meddela.

. Med anledning häraf varder sådant sammanträde, hvarom

stadgas i 5 $ i flottningsstadgan den 30 december 1880, utsatt
att inför Konungens Befallningshafvande hållas å länsstyrelsens
sessionsrum härstädes lördagen den 7 instundande maj klockan
tolf på dagen, då vederbörande strand-, bro-, fiske- och vatten¬
verksägare samt andra, hvilkas rätt kan vara af frågan beroende,
äga att hos Konungens Befallningshafvande sig infinna för att