OCR Output

een

i befintligt skick; åliggande det kronolänsmannen i Burträsks
distrikt att befordra denna kungörelse till uppläsning i sagde
sockens kyrka och däröfver hit insända bevis.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 21. Som hemmansägaren N. P. Lindström härstädes
sökt tillstånd att uti fyra stycken vid Kusliden och Graniors i
Skellefteå socken uppförda, jordfasta, af tätt sammanfogade bräder
förfärdigade och med säker låsinrättning försedda kurar för
sprängningsarbete uti hvardera kuren förvara 25 kg. dynamit,
I kg. tändhattar och 100 ringar stubin, varder, jämlikt 7 och
30 88 i Kungl. Förordningen angående explosiva varor den 19
november 1897, den som mot ansökningen har något att erinra,
härmed anmanad att, vid förlusten af rättigheten att i frågan
vidare höras, därom till Konungens Befallningshafvande ingifva
skriftlig anmälan inom fjorton dagar efter det denna kungörelse
blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst.

Uppläses i Stensele sockens kyrka.

N:o 22. Som Anders Sandberg härstädes sökt tillstånd att
uti en å J. E. Perssons hemman i Sandviks by, Stensele socken,
å jordgrund uppförd källare hålla upplag af 100 kg. dynamit,
2 kg. tändhattar, 15 kg. stubintråd och 25 kg. krut, varder,
jämlikt 7 och 30 88 i Kungl. Förordningen angående explosiva
varor den 19 november 1897, den, som mot ansökningen har
något att erinra, härmed anmanad att, vid förlusten af rättig¬
heten att i frågan vidare höras; därom till Konungens Befallnings¬
hafvande ingifva skriftlig anmälan inom fjorton dagar efter det
denna kungörelse blifvit i Stensele sockens kyrka uppläst.