OCR Output

EERO STREETS ERE FESTER

Konungens Befallningsbafvandes i Västerbottens län
Kungörelser

år I9IO.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 20—23.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 20. Hit har ingifvits en så lydande ansökan:

» Till Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län.

Genom utslag af den 31 mars 1908 har Konungens Befall¬
ningshafvande till allmän flottled upplåtit Andersvattenbäcken

Bygdeträsket i Burträsk socken.

Som emellertid nämnde flottled ännu icke hunnit vederbör¬
ligen afsynas, får undertecknadt bolag vördsamt anhålla om till¬
stånd att under innevarande år bedrifva flottningen i ifråga¬
varande vattendrag, enär uppehåll med flottningen skulle för¬
orsaka bolaget väsentlig olägenhet.

Umeå den 18 mars 1910.
För Aktiebolaget Robertsfors:

VILH. ÅLUND.>

Och varder i anledning häraf en hvar, hvilkens rätt af ären¬
det beröres, härigenom förelagdt att senast inom fjorton dagar,
efter denna kungörelses uppläsande i Burträsks sockens kyrka,
hit ingifva till Konungens Befallningshafvande ställdt yttrande
i anledning af ifrågavarande framställning, vid äfventyr, att dylikt
yttrandes uteblifvande icke kommer att hindra ärendets afgörande