OCR Output

EA i gr

sin rätt bevaka, hvarjämte tillkännagifves, att de, hvilka på grund
af skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomen eller rätt
till servitut eller afkomst eller annan förmån af egendomen, böra,
där ej rättigheten är intecknad eller skall oansedt försäljningen
äga bestånd, före auktionen till auktionsförrättaren ingifva i hui¬
vudskrift eller besannad afskrift den handling, därå rättigheten
grundas.

0
en

Umeå fögderis kronofogdekontor den 15 februari 1910.
ARV. EINDBERG.

Umeå, i Landskansliet, den 25 februari 1910.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Ernst Humble.

Umeå 1910. A.-B. Nyheternae Tryckeri.