OCR Output

(YNN

att till försäljning utbjudas Enoch Håkanssons och Josef Håkans¬
sons fastighet ”/i.so mantal litt. Vcab Öhn n:r 2 i Umeå socken.

Å fastigheten finnas följande åbyggnader uppförda, nämligen:

1:o) ett boningshus af resvirke och dubbla brädväggar med
sågspånstfyllning mellan väggarna, på granitsockel och under
tak af asfaltpapp, indelad i tre våningar och bestående af trapp¬
torn med förstugor, tambur, kök, handkammare, en större skrubb
samt 2 bostadsrum med kakelugnar i hvardera af de två första
våningarne och 3 vindsrum med eldstäder i öfversta våningen.
Under huset finnes en cementerad jordvåning, bestående af
tvättstuga med vattenvärmare samt källare i 2 afdelningar;

2:0) ett boningshus i 2 våningar och i vinkel härmed en
stallbyggnad, allt af resvirke och bräder, på stenfot under tak
af asfaltpapp.

Boningshuset består af 3 bostadsrum å nedre botten och 2
å den öfre. Stallbyggnaden är afdelad i vagnbod, stall, stallport,
hemlighus och gödselrum samt en rymlig vind med brädgoli
öfver hela uthuslängan;

3:0) ett magasin på stoppstenar under papptak af resvirke
och enkla bräder i två våningar, afdelade i två bodar och ett
torkhus i nedre våningen, samt torkhus i öfre våningen;

4:0) en hyfleribyggnad på stoppstenar af resvirke och enkla
bräder, under papptak, i ett rum med en mindre afbalkning
för slipinrättning; genom husets bredd går en axelledning, al¬
sedd för maskinhyfling;

5:0) ett maskinhus med därinvid uppförd skorsten af sandtegel;
maskinhuset, som är försedt med provisoriskt yttertak af bräder,
har innertak af tegel, som uppbäres af järnbalkar och inrymmer
ångpanna med eldstad samt en 45 hästars stående högtrycks¬
maskin jämte därtill hörande ledning; samt

6:0) brädgårdsbana på stolpar.

Fastigheten har åsatts ett saluvärde af 15,000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äga att därvid