OCR Output

on

Uppläses i Åsele tingslags kyrkor.
N:o 16. För vederbörlig kännedom intages följande

KHungegöÖörelse.

Onsdagen den 23 instundande mars kl. 12 på dagen för¬
rättas å tingsstället i Asele exekutiv auktion till försäljning af
Leander Larssons "/s: mantal n:r 1 Löfliden i Vilhelmina socken.

Å egendomen finnas följande åbyggnader:

Manbyggnad af timmer under spåntak, på stenfot, indelad
i kök, kammare, sal och förstuga; ladugårdsbyggning, indelad i
fähus, port, foderlada, vedbod och redskapshus; hölada af tim¬
mer; '/, i loge och hässja.

Den odlade jorden omfattar en areal af 4 tunnland, därå
utsås 2 tunnor korn och 1 tunna potatis. Hemmanet vinter¬
föder 1 häst, 2 kor och några småkreatur. Hvart tredje år ut¬
synas 115 timmerträd.

Hemmanet, som är taxeradt till 2,500 kronor, saluvärderas
till 3,000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att där¬
vid sin rätt bevaka, hvarjämte de, hvilka på grund af skriftlig
handling äga ej intecknad rätt i egendomen, böra före auktionen
till auktionsförrättaren ingifva den handling, därå rättigheten
grundas.

Lycksele i kronofogdekontoret den 12 februari 1910.

BERTIL HELLEBERG.

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
N:o 17. Till vederbörandes kännedom införes följande

Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som torsdagen den 31 instundande
mars kl. 12 på dagen förrättas å Umeå härads tingshus, kommer

AN,
Ca 2)
N NN,

Ove