OCR Output

TE

Hemmanets taxeringsvärde är 1,600 kronor, dess saluvärde
1,000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att där¬
vid sin rätt bevaka, hvarjämte de, hvilka på grund af skriftlig
handling äga ej intecknad rätt i egendomen böra före auktionen
ingilva till auktionsförrättaren den handling, därå rättigheten
grundas.

Lycksele i kronofogdekontoret den 12 februari 1910.

BERTIL HELLEBERG.

Uppläses i Åsele tingslags kyrkor.
N:o 15. Till vederbörandes efterrättelse införes följande

Kungörelse.

Onsdagen den 23 instundande mars kl. 11 f. m. förrättas
å tingsstället i Åsele exekutiv auktion till försäljning af E. A. Nor¬
becks fasta egendom '/s- mantal n:r I Bäsksjö i Vilhelmina socken.

hemmanet finnas följande åbyggnader, som till hälften
ägas al E. A. Norbeck:

Manbyggnad, indelad i kök, två kamrar och förstuga; ladu¬
gårdsbyggnad indelad i hölada, stall, port, tröskloge och gödsel¬
rum; bagarstuga; bod ock källare.

hemmanet utsås 2 tunnor korn, 2'!'/> tunna potatis och
vinterfödas 1 häst, 2 å 3 kor. Dess taxerings- och saluvärde
är 500 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendom gäldas eller
annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas äga att därvid sin
rätt bevaka, hvarjämte de, hvilka på grund af skriftlig handling
äga ej intecknad rätt i egendomen böra före auktionen ingifva
till auktionsförrättaren den handling, därå rättigheten grundas.

Lycksele i kronofogdekontoret den 12 februari 1910.
BERTIL DCLLEBERG.,