OCR Output

rs rr

Henrik Eliassons fasta egendom "ss mantal n:r 2 Varpsjö i
Åsele socken.

Å egendomen finnas följande åbyggnader:

Manbyggnad indelad i kök, sal, kammare och förstuga;
manbyggnad indelad i kök, två kamrar och förstuga; bagarstuga;
ladugård indelad i fähus, lider och foderrum och stallbyggnad.

Å hemmanet utsås omkring 2 hektoliter korn och 1 hekto¬
liter potatis samt vinterfödas 1 häst 5 kor. Dess saluvärde är
1,500 kronor, taxeringsvärdet 2,000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendom gäldas
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att därvid
sin rätt bevaka, hvarjämte de, hvilka på grund af skriftlig hand¬
ling äga ej intecknad rätt i egendomen böra före auktionen till
auktionsförrättaren ingifva den handling, därå rättigheten grundas.

Lycksele i kronofogdekontoret den 12 februari 1910.
BERTIL MELELEBERG.

Uppläses i Åsele tingslags kyrkor.

N:o 14. På begäran intages följande

Kungörelse.

Onsdagen den 23 instundande mars kl. 12 på dagen för¬
rättas å tingsstället i Åsele exekutiv auktion till försäljning af
J.P. Dahlbergs fasta egendom '/,. mantal n:r 2 Skansholm i Vil¬
helmina socken.

Å egendomen finnas följande åbyggnader:

Manbyggnad under spåntak, indelad i kök, kammare och
förstuga med sammanbyggd vedbod; ladugårdsbyggnad, ny,
indelad i fähus, port och foderlada; brunn och två lador.

Öppen åker finnes till en areal af 1,5 hektar; årligen utsås
omkring 2 tunnor korn och 3 å 4 tunnor potatis. Hemmanet
vinterföder 1 häst och 3 kor. Skog finnes endast till husbehotl.