OCR Output

OD

IN

DN
Uppläses Åsele tingslags kyrkor.

N:o 12. Härigenom meddelas följande

Kungörelse.

Å exekutiv auktion, som onsdagen den 23 instundande
mars kl. 11,30 f. m. förrättas å tingsstället i Åsele försäljes Anders
August Perssons fasta egendom "'/. mantal n:r 3 Bäsksjö i Vil¬
helmina socken.

Å fastigheten finnas följande åbyggnader:

Manbyggnad indelad i förstuga, kök och kammare; ladu¬
gårdsbyggnad indelad i fähus, port och foderlada samt vedbod;
sommarladugård; mjölkbod; bod; brunn; 5 st. lador.

Å fastigheten, som vinterföder 1 häst, 2 kor och några
småkreatur, utsås 2 tunnor korn och 1'/> tunna potatis. Dess
taxeringsvärde är 1,300 kronor och saluvärdet 1,000 kronor.

De hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas eller
annan rätt som skall vid auktionen iakttagas, äga att därvid sin
rätt bevaka, hvarjämte de hvilka på grund af skriftlig handling äga
ej intecknad rätt i egendomen, böra före auktionen till auk¬
tionsförrättaren ingifva den handling, därå rättigheten grundas.

Lycksele i kronofogdekontoret den 12 februari 1910.
BERTIL HELLEBERG.

Uppläses i Åsele tingslags kyrkor.

N:o 13. Till vederbörandes kännedom införes följande

Kungörelse.

Onsdagen den 23 instundande mars kl. 11 f. m. för¬
rättas å tingsstället i Åsele exekutiv auktion till försäljning af