OCR Output

Ser. B. Landskansliet. N:ris 11—17.

Uppläses i Åsele tingslags kyrkor.
N:o 11. På begäran intages följande

Kungörelse.

Å exekutiv auktion, som onsdagen den 23 instundande
Mars .—-Kle—-&kyå0.-derkiber SOFTER: > tingsstället i Åsele försäljas
N. A. Jonssons fastigheter från Bäsksjö bys i Vilhelmina socken
utskifte afsöndrade lägenheterna litt. Aha om 9,7 hektar, litt. Ah
om 9,35 hektar och litt. Ch om 5,99 hektar. i

Lägenheterna, som ligga vid Råsele by, intill Ångermanelfven
sakna åbyggnader, men äga god skogstillgång. Taxeringsvärdena
äro för litt. Aha 800 kronor, för litt. Ah 800 kronor och för litt.
Ch 1,000 kronor, saluvärdena äro uppskattade till resp. 600,
600 och 800 kronor.

De hvilka hafva fordran, som skall ur egendom gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att
därvid sin rätt bevaka, hvarjämte de, hvilka på grund af skrift¬
lig handling äga ej intecknad rätt i egendomarne böra före auk¬
tionen till auktionsförrättaren ingifva den handling, därå rättigheten
grundas.

Lycksele i kronofogdekontoret den 12 februari 1910.

BERTIL: HELLEBERG.

LO
3

EN

JEN