OCR Output

03

RE or

C) Afsöndringen från Jonas Svenssons '/.. mantal n:r 1
litt. A Nyby utan åbyggnader har åsatts ett saluvärde af 75 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomarne gäldas,
eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äga att där¬
vid sin rätt bevaka, hvarjämte tillkännagifves, att de hvilka på
grund af skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomarne
eller rätt till servitut eller afkomst eller annan förmån af egen¬
domarne, böra, där ej rättigheten är intecknad eller skall oan¬
sedt försäljningen äga bestånd, före auktionen till auktionsför¬
rättaren ingifva i hufvudskrift eller besannad afskrift den hand¬
ling, därå rättigheten grundas.

Umeå fögderis kronofogdekontor den 26 Januari 1910.
JOHN” FALK:

Umeå, i Landskansliet, den 7 Februari 1910.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Ernst Humble.

Umeå 1910. A.B, Nyheternae Tryckeri.