OCR Output

a Be

Uppläses i Vännäs sockens kyrka.
N:o 9. På begäran intages följande

Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som på framställning af sysslo¬
männen i sågverksägaren E. M. Danielssons vid Umeå tingslags
häradsrätt anhängiga konkurs den 10 nästkommande Mars kloc¬
kan tolf på dagen förrättas å Umeå härads tingshus, komma
nedannämnda konkursmassan tillhöriga fastigheter att försäljas,
nämligen dels hälften af den i Vännäs municipalsamhälle beläg¬

na, från ”/s mantal n:r 7 Nyby i Vännäs socken: afsöndrade
lägenheten >Nyhem n:r 7>, dels tomten n:r 63 A i Nyby, ai¬
söndrad från ?/s> mantal n:r 7 Nyby i nämnda socken, dels ock

en från Jonas Svenssons ”'/w»s mantal n:r 1 litt. A Nyby likaledes
i Vännäs socken afsöndrad lägenhet.

A) Å lägenheten Nyhem n:r 7 med en längd af 72
meter och en bredd af 60 meter finnas uppförda följande
åbyggnader:

1:0) mangårdsbyggnad på stenfot af huggen granit, uppförd
af timmer under plåttak, brädfodrad, oljemålad, 16 meter lång,
9 meter bred och 8,; meter hög, indelad i tre våningar med
fyra rum och två kök i hvardera af våningarna samt tre cemen¬
terade källare under byggnaden;

2:0) uthusbyggnad af resvirke och timmer under spåntak,
målad, 23 meter lång, 7 meter bred och 3,5; meter hög, in¬
delad i slaskrum, port, två stallar, tre hemlighus, fyra vedbodar
och diverse skrubbar.

Denna fastighet har i sin helhet åsatts ett saluvärde ai
12,000 kronor, hvaraf 6,000 kronor belöper på konkursboets
ifrågavarande hälit.

B) Obebyggda tomten n:r 63 A i Nyby med en areal af
cirka 850 kv.-meter har saluvärderats till 100 kronor.