OCR Output

å

a

SA
Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 8. Till vederbörandes kännedom införes följande

Kungeörelse.

Genom exekutiv auktion, som måndagen den 14 nästkom¬
mande Mars klockan 12 på dagen förrättas å Umeå härads tings¬
hus, kommer att till försäljning utbjudas Johan Alfred Granströms
för skuld utmätta hemman +, mantal Stöcke n:r 3 i Umeå socken,

Å nämnda fastighet finnas följande åbyggnader uppförda,
nämligen:

1:o) ett boningshus af timmer under spåntak, afdeladt i fyra
boningsrum och förstuga, och

2:0) ladugårdsbyggnad af dels timmer och dels resvirke
och bräder, afdelade i fähus, port, hemlighus, gödselrum och
tröskloge, allt under spåntak.

Hemmanet, hvarå två kor anses kunna födas och där sju
fot korn och 6 kubikfot potatis utsås, äger skog till vedbrand
för gårdens behof och har åsatts ett saluvärde af 2,500 kronor.

De, som hafva fordran, hvilken skall ur egendomen utgå,
eller. annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äga att där¬
vid sin rätt bevaka, hvarjämte tillkännagifves, att de, hvilka på
grund af skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomen
eller rätt till servitut eller afkomst eller annan förmån af ägen¬
domen, böra, där ej rättigheten är intecknad eller skall oansedt
försäljningen äga bestånd, före auktionen till auktionsförrättaren
ingifva i hufvudskrift eller besannad alskrift den handling, därå
rättigheten grundas.

Umeå fögderis kronofogdekontor den 31 Januari 1910.
JOHN FALK.