OCR Output

så kÖ

kronor, däraf 5,000 kronor å lägenheten Lyckan n:r 3 samt
1,600 kronor å lägenheten Nordanå.

De, som halva fordringar, de där böra utur fastigheterna
utgå, eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att
sin rätt därvid bevaka, hvarjämte tillkännagifves, att de, hvilka
på grund af skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomarna
eller rätt till servitut eller till afkomst eller annan förmån, böra,
där ej rättigheten är intecknad eller skall oaktadt försäljningen
äga bestånd, före auktionen till auktionsförrättaren ingifva i
hufvudskrift eller bestyrkt afskrift den handling, därå rättigheten
grundas.

Skellefteå i kronofogdekontoret den 19 Januari 1910:

ALARIK DALQVIST.

Uppläses i Byske sockens kyrka.
N:o 7. Härigenom kungöres följande

Kungörelse,

Måndagen den 28 nästkommande Februari kl. 11 f. m.
förrättas å Skellefteå härads tingsställe invid Skellefteå stad exe¬
kutiv auktion å Johan Lindgren tillhöriga '/s. mantal Lidbacken
n:r I i Byske socken, som saluvärderats till 700 kronor.

De, som haiva fordringar, de där böra ur fastigheten utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka, hvarjämte tillkännagifves att de hvilka på
grund af skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomen
eller rätt till servitut eller till afkomst eller annan förmån till
egendomen, böra där ej rättigheten är intecknad eller skall
oaktadt försäljningen äga bestånd, före auktionen till auktions¬
förrättaren ingifva i hufvudskrift eller bestyrkt afskrift den
handling, därå rättigheten grundas.

Skellefteå i kronofogdekontoret den 19 Januari 1910.

ALARIK DALQVIST.

319