OCR Output

318

RT

100 ringar stubin, så varder jämlikt 7 och 30 $$ i Kungl. För¬
ordningen angående explosiva varor den 19 November 1897,
den, som mot ansökningen har något att erinra, härmed an¬
modad att, vid förlusten af rättigheten att i frågan vidare höras,
därom till Konungens Befallningshafvande ingifva skriftlig an¬
mälan inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blifvit i
Skellefteå sockens kyrka uppläst.

N:o 5. Att inspektoren Harald Markström i Bränniors valts
till syssloman för Aby älfs Flottningsförening i Västerbottens län,
varder härigenom kungjordt.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 6. På begäran intages följande
Kungörelse.

Måndagen den 21 nästkommande Februari kl. 11 f. m. för¬
rättas å Skellefteå härads tingsställe invid Skellefteå stad exekutiv
auktion å aktiebolaget O. Sundström & C:os konkursmassa till¬
höriga följande lägenheter:

1:o) En från hemmanet ”/s, mantal Yttre viken n:r 3 i Skel¬
lefteå socken afsöndrad lägenhet >Lyckan n:r 3>;

2:0) En från hemmanet ”/s, mantal Yttre Ursviken n:r 3 af¬
söndrad lägenhet >Nordanå>.

Den förra lägenheten innehåller 9,92 ar 2 är bebyggd
med handelslokal och två magasin.

Den andra lägenheten innehåller omkring 12 ar och är be¬
byggd med två mindre bostadslägenheter och en uthusbyggnad.

Lägenheterna äro belägna i omedelbar närhet af Sävenäs
sågverkssamhälle. De hafva ett saluvärde af tillsammans 6,600