OCR Output

Konungens Befallningshatvandes i Västerbottens län
Kungörelser

ar alb.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 3—9.

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 3. Till vederbörande polis- och kommunalmyndigheters
kännedom meddelas, att nedannämnda personer hafva erhållit
tillstånd att under innevarande år inom länet idka s. k. gård¬
farihandel, nämligen:

Carl Petter Pettersson, Lögdeå, Jon Jönsson, Lögdeå, Johan
Gustaf Johansson, Täfteå, Johan Axel Gustafsson, Degerfors, Jo¬
nas Bernhard Elgbrink, Degerfors, Per Tyko Johansson, Lillåtjäln,
Emil Gustaf Josefsson, Kyrkovallen, Nordmalings socken, Carl
Valentin Holm, Stafsjöholm, Olof Edvard Söder, Malmby, Bjur¬
holms socken, Knut Gustaf Gottfrid. Dahlström, Böle, Umeå
socken, Lars Arvid Lundgren, Lycksele, och Nils Johan Persson,
Öretorp, Lycksele socken.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 4. Som disponenten för Aktiebolaget Nordsvenska
Kalkbruket Anders Viklund härstädes sökt tillstånd att uti två
stycken vid Rönnberget i Skellefteå socken uppförda, jordfasta,
af tätt sammanfogade bräder förfärdigade och med säker låsin¬
rättning försedda kurar för sprängningsarbete uti hvardera kuren
förvara 25 kilogram dynamit, I kg. tändhattar för dynamit och