OCR Output

1

Ke RR

1:0) boningshus, på stenfot af rund sten, af timmer under
spåntak, utvändigt brädfodradt och rödmåladt samt afdeladt i
kök, kammare, bagarstuga och förstuga;

2:0) ladugårdsbyggnad rödmålad af dels timmer och dels
resvirke samt bräder på låg och dålig stenfot, indelad i fähus¬
port, foderrum, gödselrum och hemlighus samt tröskloge, allt un¬
der spåntak:

3:60) ”vedhus at resvirke och bräder under spåntak, samt
Födmälagdt,

» Enligt tillgängliga skifteshandlingar har hemmanet en areal
af 4 hektar 50, ar tomt, åker, äng och odlingsmark samt 21
hektar 37,0 ar afrösningsjord, hvilka ägor förekomma i tre: skif¬
ten, hvaraf inrösningsjorden ligger i ett skifte invid gården.
åkerskiftet finnas 3 hölador.

Hemmanet, som anses kunna lämna föda åt tre kor och
hvafå utsås 1'/; å 2' hektoliter vårsäd samt 1'/2 å 2 hektoliter
potatis, har åsatts ett saluvärde af 2,000 kronor.

De, som halva fordran, hvilken skall ur egendomen utgå,
eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äga att där¬
vid sin rätt bevaka, hvarjämte tillkännagifves, att de hvilka på
grund af skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomen eller
rätt till servitut eller afkomst eller annan förmån af egendomen,
böra där ej rättigheten är intecknad eller skall, oafsedt försälj¬
ningen äga bestånd, före auktionen till auktionsförrättaren ingifva
i huvfudskrift eller besannad afskrift den handling, därå rättig¬
heten grundas.

Umeå kronofogdekontor den 5 Januari 1910.
Arv. Lindberg.>

Umeå, i Landskansliet, den 10 Januari 1910.

H. Biörklund.

Arv. Almqvist.

Umeå 1910. A.-B. Nyheternas Tryckeri.