OCR Output

Konungens Beallningshafvandes i Västerhotlens län
Kungörelser

år I9IO.

Ser. B. Landskansliet. NI4S 10:

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 1. J. A. Johansson och Rickard Thulin hafva anhållit
om förordnande för Statens Landtbruksingenjör Henning Vikström
att, i enlighet, med gällande dikningslag, förrätte syn i och för
torrläggning af marker inom Norrby by i Lycksele socken; och
varder i anledning häraf öfrige delägare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
tjuguen dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Malå sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det
kronolänsmannen i Lycksele Norra distrikt att hit insända bevis
om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
N:o 2. På begäran intages följande:

»HUngörelse.

Å exekutiv auktion, som fredagen den 25 instundande Febr.
kl. 12 på dagen förrättas i Umeå Härads tingshus, kommer att
försäljas Oskar Västerbergs hemman "/, mtl n:r 6 Stöcksjö i
Umeå socken. 5

Berörda fastighet, som är belägen i sydligaste delen af
Stöcksjö by, omkring 4 km. från allmänna landsvägen, har föl¬
Jande åbyggnader, nämligen:

B
;
Q