OCR Output

Uppläses i länets kyrkor.

Az

:o 5. På begäran intages följande
»Kung&örelse.

Justering af mått, mål och vigt verkställes under år 1909
uti. undertecknads hemvist i Umeå stad från och med den 1:sta
t. o. m. den 15:de i hvarje månad.

Justeringsgodset bör vara åtföljdt af specificerad förteckning
och inlämnas kl 4e Mm.

Umeå den 30 December 1908.
H. Hampusson-Huldt,

Justerare i Distrikt N:o 49.»

N:o 6. Kungl. Maj:t och Rikets Kommers-Kollegium har
den 2 dennues utfärdat resolutioner, innefattande tillstånd för
handlanden Axel Hjalmar Lagergren, agenterna Carl Alfred
Lundberg och Carl Eriksson, "grosshandlaren Samuel Larsson,
handlanden Johan Bernhard Lundberg och bokhandlaren Gustaf
Verner Hällström, alla i Göteborg, agenten Axel Albert Persson¬
Leander i Malmö, grosshandlaren Adolf Emanuel Larsson-Orton
i Stockholm samt agenten Martin. Andersson i Göteborg att i
Sverige såsom utvandrareagenter under år 1909 ombesörja ut¬
vandrares befordran till hamn i främmande världsdel och vidare
in i landet, äfvensom att utöfva ifrågavarande verksamhet inom
hela riket och således jämväl inom Västerbottens län.

N:o 7... Enligt hvad vederbörande Domhafvande hit an¬
mält, hafva följande personer förordnats att under innevarande
år inom Västerbottens södra och mellersta domsagor i domhaf¬
vandens ställe utfärda stämningar, nämligen: