OCR Output

Konunseens. Befallnnoshalvandes 1 Västerbottens Tan
Kungörelser

är 1909.

Ser. A. Landskansliet. N:ris 3—12.

N:o 3. Sedan Landshöfdinge-Ämbetet i länet genom ett
den 29 Oktober 1908 meddeladt utslag i anledning af förd kla¬
gan öfver förrättadt val till Riksdagens andra kammare för den
valkrets, som utgöres af Umeå tingslag af Västerbottens södra
domsaga, för en tid af tre år, räknade från och med den 1 Ja¬
nuari 1909, hvarvid hemmansägaren Johan Rehn i Hissjön, som
erhållit de flesta rösterna eller sjuhundranittiofem af ettusenfem¬
hundratolf afgifna röster, förklarades vald till ledamot af Riks¬
dagens andra kammare för ofvannämnda tid, ogillat de anförda
besvären, har vid föredragning af de besvär, Axel Nilsson, Jo¬
han Strömberg och J. FE. Jakobsson i Umeå landsförsamling i
underdånighet häremot fullföljt, Kungl. Maj:t enligt utslag den
15 December sistlidet år af anförda orsaker fastställt det slut, öf¬
verklagade utslaget innehåller; hvilket för vederbörandes känne¬
dom härigenom meddelas.

N:o 4. Med anledning af Häradshöfdingen i Västerbottens
mellersta domsaga Herman Rogbergs ansökning har Kungl. Hof¬
rätten förordnat extra ordinarie Notarien Johan Otto Schough
att från och med den 8 Januari till och med femte dagen efter
afslutandet af samma års lagtima riksdag förvalta domareäm betet
i omförmälda domsaga och handlägga där förekommande ägo¬
delningsmål.