OCR Output

2

heten är intecknad eller skall, oansedt försäljningen, äga bestånd,
före auktionen hit ingifva i hufvudskrift eller bestyrkt afskrift
den handling, därå rättigheten grundas.

Umeå Rådhus den 20 December 1909.

Magistraten.

Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som förrättas inför Magistraten å
Rådhuset här i staden Måndagen den 7 Februari 1910 klockan
tolf på dagen, kommer att till försäljning utbjudas Hans Bloms
konkursmassa tillhöriga fastigheten N:o 2 i kvarteret Gefion i
Umeå stad, med åbyggnader. |

Å tomten, hvars areal utgör 965,54 kvadratmeter, finnas -:
uppförda:

Ett boningshus af timmer på stenfot under papptak i två
våningar, innehållande å nedre botten 4 rum med kök, förstuga
och tambur, samt i öfre våningen 2 rum med kök och 2 alkover.

Ett boningshus inåt gården af resvirke på stenfot under
papptak, i två våningar, innehållande i nedra våningen 2 rum
med kök, tambur och handkammare samt i vindsvåningen 1 rum
med kök och 2 alkover.

Uthus af timmer under papptak, innehållande en större
verkstadslokal med eldstad, 6 vedbodar, iskällare, afträde och
rymlig vind.

Byggnaderna anses vara i medelgodt skick. Fastigheten
är saluvärderad till 13,000 kronor:

De, som hafva fordringar, hvilka böra af fastigheten utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att vid
densamma sin rätt bevaka; hvarjämte tillkännagifves, att de,
hvilka på grund af skriftlig handling äga nyttjanderätt till berörda
fastighet eller rätt till servitut eiler till afkomst eller annan för¬
mån af densamma, böra, där ej rättigheten är intecknad eller
skall, oansedt försäljningen, äga bestånd, före auktionen hit