OCR Output

Konungens Betallnmgshafvandes + Västerbottens län
Kungörelser

år 1909.

Ser. B. Landskansliet. N:o 205.

Uppläses i Umeå stads kyrka.
N:o 205. Författningsenligt intages följande:
5 5

»Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som förrättas inför Magistraten
å Rådhuset här i staden Måndagen den 7 Februari 1910 klockan
tolf på dagen, kommer att till försäljning utbjudas Handlanden
Johan Brändströms här i staden wutmätta fastighet, benämnd
Nyhem. .

ÅA fastigheten, som utgöres af 30 !/+ kappland af Steck¬
sénsgärdan under N:o 65, 14 kappland af Storgärdan under N:o
65 och 1 tunnland 11:?!/:o kappland af Tufrödningen under N:o
214, finras uppförda:

1:o0) En större manbyggnad i två våningar, med inbyggd
veranda 1 nedra våningen och sammanbyggd med två större
magasin, innehållande packbodar, vedbod, matbod m. m.

2:o0) Ett uthus, innehållande stallar, ladugård, vagn- och
höbod.

Båda byggnaderna äro uppförda af resvirke, med väggar
af bräder och sågspånsfyllning samt under tak af yllepapp.

Fastigheten är taxerad till 17,600 kronor samt saluvär¬
derad till 15,000 kronor.

: De, som hafva fordran, hvilken bör ur fastigheten gäldas,

eller annan rätt, som bör vid auktionen iaktagas, äga att därvid
sin rätt bevaka. De hvilka på grund af skriftlig handling äga
nyttjanderätt till fastigheten eller rätt till servitut eller till
afkomst eller annan förmån af densamma, böra, där ej rättig¬