OCR Output

onuneens- Betallningshalvandes + Västerhottens lan
Kungörelser

år 1909.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 203, 204.

N:o 203. Jämlikt stadgandet i det för Brandstodsbolaget
på landet inom Västerbottens län gällande reglemente införes
följande:

»Kung&oörelse.

Delägarne i Västerbottens läns brandstodsbolag kallas häri¬
genom till ordinarie sammanträde å bolagets kontorslokal i Umeå
stad fredagen den 28 Januari nästkommande år kl. 1 em., och
förekomma därvid till behandling följande ärenden:

1:0) Granskning af bolagets förvaltning och revisorernas
berättelse samt fråga om meddelande af ansvarsfrihet för den
förvaltning, som granskning undergått. Revisionsberättelsen finnes
intagen i länsstyrelsens kungörelse för detta år Ser. B N:o 155
samt hålles hos brandstödskornrmittéerna tillgänglig.

2:0) Val af tvänne ledamöter i styrelsen för en tid af
två år i stället för kronolärsmannen J. Broman och kyrkovärden
Johan Pettersson, som äro i tur att afgå, äfvensom af två supple¬
anter.

:o) Val af tre revisorer för granskning af bolagets räken¬
kare u förvaltning, jämte utseende af lika antal ersättnings¬
män för dem.

Umeå i Västerbottens läns brandstodsbolags kontor den
20: December 1909.

Ludv. Schöning.
0. Th. Bergström. >