OCR Output

3

Uppläses i Lycksele tingslags kyrkor.

N:o 202. Författniogsenligt införes en så lydande

»Kungörelse.

Tisdagen den 14 jannari 1910 kl. 12 middagen förrättas
å tingsstället i Lycksele exekutiv auktion till försäljning af Frans
Gustaf Norströms i Pauträsk konkursbos fasta egendom, hem¬
manet !/16 mantal N:o 2 Pauträsk i Stensele socken.

Å hemmanet finnas följande åbyggnader: mangårdsbygg¬
nad af furutimmer, afdelad i kök, kammare och förstuga; ladu¬
gård, afdelad.i fähus, port och foderlada; bod; tröskloge;. som¬
marfähus och 4 st. lador.

Å hemmanet utsås årligen 2,4 hektoliter korn, 20 liter
råg och 1,6 hektoliter potatis, samt vinterfödas 1 häst, 4 kor
och några småkreatur.

Hemmanet, som äger skog äfven till afsalu, är taxerings¬
värderadt till 2,800 kronor och åsättes ett försäljningsvärde af
3,000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäl¬
das, eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att
därvid sin rätt bevaka, hvarjämte de, hvilka på grund af skrift¬
lig handling äga icke intecknad rätt i egendomen, böra till auk¬
tionsförrättaren före auktionen ingifva i hufvudskrift eller be¬
sannad afskrift den handling, därå rättigheten grundas.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 7 December 1909.

Bertil Helleberg.»>

Umeå, i Landskansliet, den 13 December 1909.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå 'Tryckerier.