OCR Output

2
N:o 200: Att Disponenten: Uno Norman. i Ytterstfors
valts till syssloman för Byske älfs Flottningsförening i Väster¬
bottens län, varder härigenom kungjordt.

N:o 201. På begäran intagas följande två kungörelser:
»Kungörelse.

Vid låga skifte ås mattak Ulriksdal N:o, 1 i Norsjö
socken, hvilken förrättning den 22 november 1909 af Malå och
Norsjö tingslags Ägodelningsrätt fastställts, har bestämts, att er¬
sättning för ståndskog skall utgå af ägolotten litt. C med två¬
tusenetthumdvatterkotre kronor 26 öre och af ägolotten litt. D
med tillhopa fyrahundranittiotre kronor 79 öre, samt att ersätt¬
ningen skall utgå in natura och vara uttagen inom fyra år efter
skiftets fastställelse.

Skellefteå den 4 december 1909.

Samuel Hesse,
Ägodelningsrättens ordf.

Kungörelse.

Vid lapa klyfting. a. ms mantal Tjernberg N:o 1, litt. D,
uti Malå Söcken. hvilken förrättning den 22 november 1909 at
Malå och Norsjö tingslags Ägodelningsrätt fastställts, har be¬
stämts, att ersättning för Sdek ög skall utgå af ägolotten litt.
Db med etthundratjugunio kronor 45 öre, af. litt. Deb med fem¬
totem: krohor 64 öre, at litt. DA: med etthundrafemtiofyra kro¬
HÖr OC Öre och al litt. De med trettiosex kronor 47 öre, samt
att ersättningen skall utså in natura och vara uttagen inom tre

år efter det träden blifvit utstämplade.

Skellefteå den 4 december 1909.

Samuel Hesse,
Ägodelningsrättens ordf.”