OCR Output

Konunseens Betallnngshalvandes I Västerbottens län
Kungörelser

år 1909.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 197—-202.

Uppläses i Fredrika sockens kyrka.

N:o 197. Nordmalings Ångsågs Aktiebolag och F. A.
Lundberg hafva anhållit om förordnande för Kommissionslandt¬
mätaren V. Th. Stein att verkställa laga klyfning å hemmanen
5/128 - mtl Litt: Da samt t/192, Mt Litt. DB Niocdi: dlängbäckeg
Fredrika socken; Och varder i anledning häraf, jämlikt 13 8 i
Kungl. Maj:ts förnyade, nådiga skiftesstadga den 9 Novertbör
1866, öfrige delägare, dem förrättningen anSA kan, härigenom
förelagdt, att, vid ”äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Fredrika sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det Jöronolägs:
mannen i Fredrika distrikt att hit insända bevis om denna kun¬
görelses uppläsande 1 sagde sockens kyrka.

N:o 198. Umeå Flottningsförening har till syssloman för
innevarande år valt vice Auditören Bertil Magnét, hvilket häri¬
genom kungöres.

N:o 199. Enligt härstädes gjord anmälan, hafva intres¬
senterna i Säfvar älfs Flottningsförening för innevarande år ut¬
sett till syssloman vice Auditören Bertil Magnét.