OCR Output

Oo

2

2:0) Flygelbyggnad på stenfot af timmer under tak af spån
1 en våning, indelad i sju rum och två förstugor.

3:0) Uthusbyggnad på stenfot af timmer under spåntak,
indelad i tio rum. Alla åbyggnaderna befinnas 1 sämre skick.

Fastigheten, med ytinnehåll af 900 kv.-meter, har åsatts
ett saluvärde af 5,000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äga att därvid
sin rätt bevaka, hvarjämte tillkännagifves, att de, hvilka på grund
af skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomen eller rätt
till servitut eller afkomst eller annan förmån af egendomen, böra,
där ej rättigheten är intecknad eller skall oafsedt försäljningen
äga bestånd, före auktionen till auktionsförrättaren ingifva i
hufvudskrift eller besannad afskrift den handling, därå rättighe¬
ten grundas.

Umeå fögderis kronofogdekontor den 12 juli 1909.

J. A. Hanson.»

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
N:o 138. Författningsenligt intages följande:
»Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som måndagen den 6 instundarnde
september klockan 12 på dagen förrättas i Umeå härads tings¬
hus, kommer att försäljas Johan Jakobsson Berlin tillhöriga !/16
mantal N:o 1 Hissjön i Umeå socken.

På hemmansdelen äro uppförda följande i försvarligt skick
varande åbyggnader, nämligen:

1:o) Mangårdsbyggnad på stenfot under spåntak, indelad
i tvänne rum och förstuga,;

2:0) Ladugårdsbyggning på stenfot under tak af spån,
indelad till fähus, port, foderlada och gödselrum;

. 3:0) Stallbyggnad på stenfot under spåntak, indelad i
vedbod, port, stall och foderlada;

4:0) Tröskloge på knutstenar under spåntak.