OCR Output

¬

I

af Litt: C, ”/2se mantal, G. 'A.. Didström, 'skall betala till ägaren
alv Litt... D,.bemälte .H:, Lindegren, -208 kronor 91: öre och till
ägaren, af; läitt.; B,. Vass tmantal, KJ Lidström, 15423 Krodor
39 öre, att erläggas under loppet af tre år från denna dag med
en tredjedel hvart år.

Tingsstället vid Burträsks kyrka den 7 Juni 1909.

Herman Rogberg,

Agodelningsrättens ordförande.”

Umeå, 1 Landskansliet, den 12 Juli 1909.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Ernst Humble.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.