OCR Output

öd

N:o 129. Författningsenligt intages följande:

» Vid af Nordmalings och Bjurholms 'tingslags Ägodel¬
ningsrätt den 5 Maj 1909 fastställd hemmansklyfning å !3/96 mtl
Bredvik N:o 4 i Nordmalings socken har J. Helmer Jonsson för¬
klarats berättigad att i ersättning för ståndskog af J. Albert
Jonsson uppbära den 1 Februari 1909 94 kronor 77 öre samt
inom hvart och ett af de närmast efter förstnämnda dag följande
fem åren 100 kronor.

Ägodelningsrättens ordförande.»

N:o 130. Till vederbörlig kännedom intages följande:

» Vid af Umeå tingslags Ägodelningsrätt den 14 Maj 1909
fastställd hemmansklyfning å ?5/s12 mtl Storhäggsjö N:o 1, Litt. A,
i Umeå socken har genom förening bestämts, att Magnus Eriks¬
son äger att afverka å G. Häggströms ägolott sex träd och å
Oskar Erikssons lott åtta träd, innehållande högst 9 tum på 8
alnars höjd.

Ägodelningsrättens ordförande.»
Umeå, i Landskansliet, den 28 Juni 1909.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

TJmeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.