OCR Output

4

tre år efter ofvannämnda dag, skall gäldas i penningar eller in
natura efter närmare angifna grunder.

Ägodelningsrättens ordförande.»

N:o 127. Till kännedom kungöres följande:

» Vid af Nordmalings och Bjurholms tingslags Ägodelnings¬
rätt den 5 maj 1909 fastställdt laga skifte å 18 mantal Västan¬
sjö. N:o I i Bjurholms socken, har genom förening blifvit be¬
stämdt, att i ersättning för mistad ståndskog må inora fyra år
efter nämnda dag å Johan Jonssons ägolott afverkas träd af
J. A. Pettersson för 960 kronor 76 öre och af Jonas Hansson
för 284 kronor 91 öre.

Ägodelningsrättens ordförande.»

N:o 128. Enligt gällande föreskrift kungöres följande:

» Vid af Nordmalings och Bjurholms tingslags Ägodel¬
ningsrätt den 5 Maj 1909 fastställd hemmansklyfning å !7/96 mtl
Aspeå N:o 3 1 Nordmalings soeken har rätt: till skogsafverkning
inom tre år från nämnda ac tillerkänts: P/A. Holmgren å J.
A: Thurdins ; skitten. för 181 kronor 74 öre och å Lina Öbergs
fjällskifte för 100 kronor; Johan Öberg å sistnämnda skifte för
100: kronor; Rickard Lindgren å samma skifte för 200 kronor;
Olga Öberg 'å samma skifte för 72 kronor och 53 öre och å Lina
Öbergs omyndiga barns skiften för 197 kronor 47 öre; Elin Öberg
å sistnämnda skiften för 130 kronor; samt Hubert Öberg å Lina
Obergs skiften för 75 kronor 98 öre.

Ägodelningsrättens ordförande. »>