OCR Output

3

N:o 124. Till vederbörandes kännedom <offentliggöres
följande:

» Vid af Umeå tingslags Ägodelniogsrätt den 14 maj 1909
fastställd hemmansklyfning T et mantal rån N:o I GORE BE;
har genom förening blifvit bestämdt, att Erik Persson äger rätt
att inom tre år från nämnda dag å den skogsmark, han efter¬
trädt till Erik Eriksson, afverka all ståndskog, dock ej träd, som
vid brösthöjd i diameter understiga 3 dec.-tum för tall och 2
dec.-tum för gran.

Ägodelningsrättens ordförande.»

N:o 125. Enligt gällande föreskrift kungöres följande:

» Vid af Umeå tingslags Ägodelningsrätt den 14 maj 1909
fastställd hemmansklyfning å ”/e14 mantal Håkmark N:o 1, Litt.
A, har genom förening blifvit bestämdt, att Anders Mikaelsson
äger att inom ett år från nämnda dag å Johannes Anderssons
ägolott afverka 20 träd, hälften gran och hälften tall, hållande
vid brösthöjd 3—9 tum i diameter.

Ägodelningsrättens ordförande.»

N:o 126. På begäran meddelas följande:

» Vid af Umeå tingslags Ägodelningsrätt den 14 maj 1909
fastställd hemmansklyfning å !/s mantal Ersmark N:o 7, Litt.
K, har genom förening angående ståndskogslikvid blifvit be¬
stämdt, att C. Aug. Bergström skall utgifva till P. M. Boberg
66 kronor 48 öre, till Nils Nilsson 29 kronor 93 öre och till
Oskar Pettersson 397 kronor 97 öre, samt att J; Sandström skall
gälda Oskar Pettersson 6 kronor 84 öre; ägande den betalnings¬
skyldige att bestämma, huruvida likviden, som skall utgå inom