OCR Output

2

lagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter
det denna kungörelse blifvit i Jörns sockens kyrka uppläst, hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i
valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Jörns
distrikt att om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens
kyrka hit insända bevis.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 122. Nedan C. H. Lundberg anhållit om förordnande
för Komissionslandtmätaren M. Mörtsell att verkställa laga klyf¬
ning på hemmanet !/16 mtl N:o 1 Åbyn i Byske socken, varder,
jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den
9 November 1866, öiriag delägare, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Byske sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kro¬
nolänsmannen i Byske distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

N:o 123. På begäran intages följande:

»Vid af Degerfors tingslags Ägodelningsrätt den 4 juni
1909 fastställdt laga skifte å ?/e+ mantal Skotan N:o I har ge¬
nom förening blifvit bestamdt, at Holmsunds Aktiebolag skall
i ståndskogslikvid utgifva till Johan Olofsson 269 kr. 63 öre,
till Hildur Olofsson 393 kr, 15 öre och till Ernfrid Olofsson
241 kr... 99 öre, till hälften den. 1; januari. 1910 och. till. hälften
den I januari 1911.

Ägodelningsrättens ordförande.»