OCR Output

a

Konungens Befallnimsshafvandes + Västerhottens fan
Kungörelser

år 1909.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 120—130.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 120. A. Ögren har anhållit om förordnande för Kom¬
missionslandtmätaren J. O. A. Sohlberg att, i enlighet med fast¬
ställd laga skifteskarta, dels uppgå och rörlägga rågången emellan
sökandens ägande hemman ”/s2 mtl Bergsbyn N:o 5 och därtill
angränsande hemmanet !/1+ mtl Bergsbyn N:o 6, och dels utstaka
och rörlägga ett Bergsby byamän gemensamt tillhörigt område.
i skifteshandlingarna benämndt »Fähusplatsen», i Skellefteå soc¬
ken; Och varder, i anledning häraf, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna
kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Skellefteå norra
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Jörns sockens kyrka.

N:o 121. Som Axel F. Olsson anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätarer M. Mörtsell att verkställa rågångs¬
reglering och ägoutbyte mellan hemmanet !/16 mtl litt. A N:o
1 Missenträsk i Jörns socken och sökandens från nämnda hem¬
man för alltid afsöndrade lägenhet, varder, jämlikt 13 8 i Kungl.
Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öf¬
rige vederbörande, dem förrättningen angå kan, härigenom före¬