OCR Output

DD

Uppläses i Åsele tingslags kyrkor,
N:o. 119. På begäran. intages följande;
»Kungorelse.

Å exekutiv auktion, som måndagen den 19 nästa Juli
kl 11-£: mr förrattas-1 Fears 1 Fredrika, försäljes Salo¬
mon Perssons - hemman - '?/e4 .mautal. N:o 1 Lögda i Fredrika
socken, med derå uppförda åbyggnader, nemligen:

en icke färdigbyggd manbyggnad, indelad i KÖK, två käm¬
rar och förstuga, utan yttertak;

stolpbod under näfvertak; kornhässja; 11 lador; kornlada
eller loge. |

Hemmanets egor utgöras af 23470 hektar är 04 1630
hektar äng, 15,2720 hektar odlingsmark, 660,8580 hektar :skogs¬
mark och 1,4210 hektar impediment. : |

Å hemmanet utsås 3,5 tunnor korn och 4 tunnor potatis
samt vinterfödas en häst, åtta. kor. och) får. :Dessiskorg är, at
god beskaffenhet och lemnar till afsalu. årligen 245 träd.

Hemmanet är taxerings- och salu värderadt till 14,200 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att der¬
vid «sin. rätt bevaka, hvarjemte de, hvilka på grund at skriftlig
handling ega ej intecknad rätt i egendomen, LR före auktionen
till auktionsförrättaren ingifva .dén handling, derå rättigheten
Srundas.

Lycksele 1 Kronofogdekontoret den 15 Jug 1909:
Bertil Helleberg.>

Umeå, 1 Landskansliet, den 19 add 1909.
På Landshötdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Carl Bergström.

Umceå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.