OCR Output

3

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.
N:o 116. Härmed offentliggöres följande:

»Kunggorelse.

Torsdagen den 15 nästkommande juli kl. 11 fm. förrättas
å Skellefteå härads tingsställe vid Skellefteå stad exekutiv auktion
å handlanden Sven Svenssons konkursmassa tillhöriga !/; mantal
Storkåge N:o 13 i Skellefteå socken.

Å hemmanet finnas mangårdsbyggnad med 4 rum, flygel¬
byggnad, bagarstuga, ladugårds- och stallbyggnad, loge, iskällare
och nödiga hölador, allt i godt stånd.

A hemmanet, som Har en areal af 58 har, utsås 6,4 hl.
korn. och .4,8. Hil.. potatis .samt. vinterfödas I -häst .och &-kor.

Hemmanet är bevillningstaxeradt till 8,800 kr. och salu¬
värderadt till 8,500 kr.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att denna
rätt bevaka, hvarjämte de, hvilka på grund af skriftlig handling
äga nyttjanderätt till egendomen, böra, där ej rättigheten är in¬
tecknad, eller skall oansedt försäljningen äga bestånd, före auk¬
tionen till auktionsförrättaren ingifva i hufvudskrift eller styrkt
afskrift den handling hvarå rättigheten grundas.

Skellefteå i kronofogdekontoret den 7 juni 1909.
Alarik Dalqvist.>

Umeå, 1 Landskansliet, den 14 Juni 1909.
På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Carl Bergström.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.