OCR Output

2

Uppläses i Skellefteå och Norsjö socknars kyrkor.

N:o 114. Som arbetschefen vid statsbanebyggnaden Bas¬
tuträsk—Skellefteå— Kallholmsfjärden Axel Granholm härstädes
Sökt. att å FE NR angifna platser ant ver Nr
digade och öd Ja Jå Sihrätnne försedda ”kurar, för spräng¬
ningsarbeten uti hvartdera magasinet förvara 25 kg. dynamit,
+ "kg: tändhattar för dynamit: och 100: ringar stubin, så värder,
jämlikt 7 och 30 88 i Kungl. Förordningen angående explosiva varor
den 1897, den, som mot ansökningen har något att erinra, härmed
anmodad att, vid förlusten af rättigheten att i frågan vidare höras,
därom : till Konungens Befallningshätvande ingifva skriftlig anmä¬
lan inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifvit i Skellefteå
och Norsjö socknars kyrkor uppläst; Skölande Kronolänsmännen
i Norsjö och Skellefteå norra distrikt hitsända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagde socknars kyrkor.

Uppläses i Lycksele tingslags kyrkor.

N:o 115. På begäran intages följande: '

Kungörelse.

Å exekutiv auktion, som måndagen den 5 nästa juli kl.
12 på dagen förrättas i Lycksele härads tingshus, försäljes Karl
J. Cederströms utmätta tomt N:o 12 i Sorsele kyrkostad, med
derå befintlig åbyggnad, inredd till bageri med murad bakugn
samt till kök, kammare och förstuga.

Tomten är taxeringsvärderad till 500 kronor och saluvär¬
derad till 600 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att dervid
sin rätt bevaka, hvarjemte de, hvilka på grund af skriftlig hand¬
ling ega ej intecknad rätt i egendomen, böra före auktionen till
auktionsförrättaren ingifva den handling, derå rättigheten grundas.

Lycksele i kronofogdekontoret den 3 juni 1909.
Bertil Helleberg.»