OCR Output

Konungens belallningshafvandes + Västerbottens län
Kungörelser

år 1909.

Ser. B. Landskansliet. N:ris I2—16.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 112. . Som F. O; Johansson anhållit om förordnande
för vice Kommissonslandtmätaren G. A. Snellman att verkställa
laga delning i alla under Granö bys skattetal lydande samfällig¬
heter, varder, jämlikt 13 $i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftes¬
stadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Degerfors soc¬
kens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de för¬
ena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannen i Degerfors distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o. 118. Em. Aug. Sandström, Erik Nilssot. och A.:Sjö
gren hafva anhållit om förordnande för vice Kommissionslandt¬
Mararen G. A. Snellman att verkställa laga klyfning å hemmanet
UA mtl N:o. I Kvarnbräuna. i Degerfors socken; Och varder i
anlediing . Haval, Jamlkt 3:51 Kunsl Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i
Degerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Degerfors distrikt att om denna
kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka hit insända bevis.