OCR Output

11

förrättaren före auktionen ingifva i hufvudskrift den handling,
därå rättigheten grundas.
Lycksele i Kronofogdekontoret den 23 maj 1909.

Bertil Helieberg.»>

»HKHunggorelse.

Å exekutiv auktion, som torsdagen den 8 nästa Juli kl.
11 f. m. förrättas i Åsele härads bn försäljes Salomon Pers¬
sons hemman '/e, mantal N:o 1 Lögda i Fredrika socken, med
derå uppförda åbyggnader, nemligen:

en icke färdigbyggd manbyggnad, indelad i kök, två kam¬
rar och förstuga, utan yHtertak;.

stolpbod under näfvertak; kornhässja; 11 lador; kornlada
eller loge.

Hemmanets egor utgöras af 23470 hektar åker, 54,1630
hektar äng, 15,2720 hektar odlingsmark, 660,8580 hektar skogsmark
och 1,4210 hektar impedimenter.

Å hemmanet utsås 3,5 tunnor korn och 4 tunnor potatis
samt vinterfödas en häst, åtta kor och får. Dess skog är af
god beskaffenhet och lemnar til! afsalu årligen 245 träd.

Hemmanet är taxerings- och saluvärderadt till 14,200 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att dervid
sin rätt bevaka, hvarjemte de, hvilka på grund af skriftlig hand¬
ling ega ej intecknad rätt i egendomen, böra före auktionen till
auktionsförrättaren ingifva den handling, derå rättigheten grundas.

Lycksele i kronofogdekontoret den 5 Juni 1909.
Bertil Helleberg.>

Umeå, 1 Landskansliet, den 7 Juni 1909.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.
TJmeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.