OCR Output

4

Revisionsberättelse.

Undertecknade, utsedde att granska Västerbottens läns Sparbanks
räkenskaper och förvaltning för år 1908, få efter nu fullbordadt uppdrag —
hvarunder vi genomgått räkenskaperna, tagit del af styrelsens protokoll och
berättelse om bankens verksamhet under året samt inventerat kassan och
granskat samtliga säkerhets- och värdehandlingar — meddela:

att alla 1 styrelsens här vidfogade berättelse angifna siffror äro öfver¬
ensstämmande med räkenskaperna;

att de värde- och lånehandlingar, som af banken innehafvas,
befunnits i god ordning och äro, såvidt vi kunnat bedömma, betryggande.
Aktier böra dock enligt vår åsikt ej belånas till värde utöfver 75 procent
å börsvärdet;

att räkenskaperna äro behörigen verificerade samt med ordning och
noggrannhet förda;

att. reservfonden, uppgående till Kr. 319,109:81, med ett belopp af
Kr. 26,137: 83 öfverstiger 10: 0/, af insättarnes behållning, som utgör Kr,
2,02: 6 LO 84; Samt

att vi, med biträdande af styrelsens förslag till användande afårets
vinst, icke ansett oss kunna understödja styrelsens hemställan om anställande
af en sifferrevisor, hvilken befattning, med afseende på det sig själf kon¬
trollerande sätt sparbankens räkenskaper föras, synes oss öfverflödig och
möjligen endast medföra fördelen af att en och annan ränteberäkning komme
att till någon obetydlighet rättas.

Till sist få vi, med vitsordande af att styrelsen med nit och omsorg
handhaft och vårdat sparbankens angelägenheter, tillstyrka Herrar Hufvud¬
män att meddela styrelsen full ansvarsfrihet för förvaltningen under den tid,
revisionen omfattar.

Umeå den, 12: Maj. 1909,

M. A. Rönnberg. O. Th. Bergström. A. G. Elfstadius.
Arv. Lindberg, |

Af Kon. Bfhde förordnadt ombud.

Förteckning äå hufvudmännen för Västerbottens
läns Sparbank.

Mald af
Handlanden H. Bäcklund 1904—1909 Hufvudmännen
Hemmansägaren E. Eriksson, Böle 1904—1909 5

Skiftesgodemannen A. Lundberg, Teg 1904—1909 3