OCR Output

3

ägande hemman N:o 9 !/z32 mtl Norrböle by i Skellefteå socken
få förvara ett mindre upplag af omkring 200 kg. benzin; Och
varder i anledning häraf, jämlikt föreskriften i 11 8 i Kungl.
Maj:ts nådiga förordning angående eldfarliga oljor och vissa andra
därmed jämförliga vätskor den 26 November 1875, enhvar,
hvilkens rätt är ifråga, härmed förelagdt att inom fjorton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka upp¬
läst, härstädes skriftligen yttra sig, huruvida de mot bifall till
ansökningen hafva något att erinra; åliggande det Kronolänsman¬
nen i Skellefteå norra distrikt att bevis om denna kungörelses
uppläsande hit insända.

N:o 100. Till vederbörandes kännedom meddelas:

» Vid klyfning å !/16 mantal Skråmträsk N:o 3, litt. Cb, i
Skellefteå socken, hvilken förrättning denna dag fastställts af
Skellefteå tingslags ägodelningsrätt, har angående ståndskog be¬
stämts, att ägaren af litt. Cbb skail af ägaren af litt. Cba be¬
komma tvåhundraåttionio kronor 38 öre; skolande likviden verk¬
ställas inom tre år efter denna dag.

Skellefteå den 11 maj 1909.
På ägodelningsrättens vägnar:

Axel Hedborg.»

N:o 101. På begäran intages följande:

» Vid klyfning å !/s mantal Klutmark N:o 4, litt. Da, i Skel¬
lefteå socken, hvilken förrättning denna dag fastställts af Skel¬
lefteå tingslags ägodelningsrätt, har angående ståndskog bestämts,
att ägaren till litt. Daa skall af ägaren till litt. Dab bekomma 80
kronor 10 öre och af ägaren till litt. Dac bekomma 114 kronor
93 öre samt att ägaren aflitt. Dac skall af ägaren till litt. Dab