OCR Output

2

Uppläses i Nordmalings sockens kyrka.

N:o 97. Sedan Nordmalings Ångsågs Aktiebolag anhållit
om förordnande för Kommissionslandtmätaren V. T. Stein att
förrätta laga rågångsuppstakning mellan hemmanet N:o 2 Bratts¬
backa, Litt. Fbb, i Nordmalings socken samt det s. k. Augustin
Jonssonstorpet, som äges af K. J. Hällman i Norsjö, varder,
jämlikt 13 $i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9
November 1866, öfrige vederbörande, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton
dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Nordmalings sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande huruvida de förena sig
med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Krono¬
länsmannen i Nordmalings distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 98. N. J. Nyberg, Er. Risberg, And. Söderlund,
Gust. A. Hedström, Johannes Jonsson och J. A. Nilsson hafva
anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren M. Mört¬
sell att verkställa laga delning af Fältjägareroten N:o 31 Smeds
rotetorp vid laga skifte i Norrböle tilldelade ägor, Och varder,
i anledning häraf, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige vederbörande, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Skellefteå norra
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i
Skellefteå sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 99. O. D. Dahlberg i Skellefteå har anhållit om till¬
stånd att uti en fristående nederlagskällare, belägen på ett afstånd
af omkring 300 meter från närmaste boningshus, inom hans