OCR Output

Kongens: Betallnnoshalvandes 1 Västerbottens lan
Kungörelser

år 1909.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 95—104.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 95. Som Johan Johansson anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att verkställa laga
klyfning å hemmanet !!'/128 mtl N:o 3 Långviken i Umeå soc¬
ken, varder, jämlikt 138 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftes¬
stadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Umeå
landsförsamlings kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande huru¬
vida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; ålig¬
gande det Kronolsnsnannen i Umeå norra distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses 1 Degerfors sockens kyrka.

N:o 96. Per Ericksson och Oskar Persson hafva anhållit
om förordnande för Kommissionslandtmätaren Johan Gezelius
att verkställa laga klyfning å deras ägande hemman ?5/ss2 mtl
Widelund N:o 1 i Degerfors socken; Och varder, i anledning
häraf, jämlikt 13 $i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga
den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att vid äfventyr af talans förlust,
inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i De¬
gerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huru¬
vida de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Degerfors distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande 1 sagde sockens kyrka.