OCR Output

0

att under tiden hållas tillgärgliga för dem, som önska af de¬
samma taga del, hos Kronolänsmannen i Åsele distrikt, hvilken
det åligger att vid handlingarnes hitsändande foga bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

N:o 93. Vid innevarande års bolagsstämma med Västerbot¬
tens läns brandstodsbolag hafva till ledamöter i styrelsen åter¬
valts för en tid af två år Öfversten och Kommendören Ludvig
Schöning, Inspektoren Per Nordström samt Rådmannen m. m.
Lars Fredrik Grahnpv; från föregående år äro i styrelsen kvarstå¬
ende Kronolänsmannen J. Broman och Kyrkovärden Johan Pet¬
tersson; hvarjämte styrelsen vid sammanträde den 6 nästlidne
April för innevarande brandstodsår utsett Schöning till ordfö¬
rande och Broman till vice ordförande.

Därjämte meddelas, att vid ofvan angifna sammanträde
bestämts att styrelsens ordinarie sammanträden hållas å bolagets
här i staden förhyrda lokal första helgfria tisdag i hvarje må¬
nad klockan 5 e. m.

Uppläses 1 länets kyrkor.

N: Oo 94. På begäran intages följande
»KuncScsrelse.

Pill "följd ar stadgandet i 55 8 af gällande reglemente för
brandstodsbolaget å landet inom Västerbottens län, varder till
delägarnes kännedom meddeladt, att bolagets styrelse den 6 sist¬
lidne April beslutat att uttaxera brandstodsafgifterna för brand¬
stodsåret 1!5/3 1908—!:/3 1909 med 25 öre, lika för åbyggnader
och lösören, pr 100 kronor af ansvarighetsbolaget.

Umeå i Västerbottens läns brandstodsbolags kontor den
19 Maj 1909.

Ludv. Schönning.
0. Th. Bergström. >

Umeå, i Landskansliet, den 24 Maj 1909.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Jmeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.