OCR Output

4

I anledning häraf varder strand-, bro-, fiske- och vatten¬
verksägare samt DErida, hvilkas rätt kan af frågan beröras, häri¬
genom förelagdt, att, där de hafva något mot ansökningen att
erinra, vid äfventyr af talans förlust, gifva sådant skriftligen till¬
känna härstädes sist inom tjuguen dagar, efter det denna kungö:
relse blifvit i Åsele sockens kyrka uppläst; Och komma ansök¬
ningshandlingarne att under tiden hållas tillgängliga för dem,
som önska af desamma taga del, hos Kronolänsmannen i Asele
distrikt, hvilken det åligger att vid handlingarnas hitsändande foga
bevis om denna kungörelses uppläsande i ofvannämnda sockens
kyrka.

Uppläses i Åsele sockens kyrka.
N:o 92. Till vederbörlig kännedom offentliggöres följande
hit ingifna ansökan:
»'Till Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län.

Sedan flottningsförening bildats och förslag till reglemente
för Gäåällarbäckens flottningsförening å ordinarie stämma den 27
sistlidne Mars enhälligt godkänts, få undertecknade, reglerings¬
sökande, med bifogande af sistnämnda stämmobeslut samt regle¬
mentsförslaget, vördsamt anhålla, att Konungens Befallnings¬
hafvande måtte meddela fastställelse å ifrågavarande reglemente
för Gällarbäckens flottningsförening.

Åsele den 22 April 1909.
För Gällarbäckens flottningsförening:
. Dess styrelse:
M. Marcusson. V. Borin. E. V. Rönnholm.>

I anledning häraf varder strandägare eller annan, hvil¬
kens rätt är i fråga, härigenom förelagdt, att, sist inom tjuguen
dagar efter det denna sung örbisé blifvit i Åsele sockens kyrka
uppläst, hit ingifva till Konungens Befallningshafvande ställdt
yttrande i anledning af ofvanberörda framställning, vid äfventyr,
att dylikt yttrandes uteblifvande icke kommer att hindra ärendets
afgörande i befintligt skick, Kommande ansökningshandlingarne