OCR Output

3

(bil. 4) beslutat att förslag till reglemente för flottleden skulle
upprättas och vid ordinarie stämma den 31 Mars 1909 godkänt
ifrågavarande reglementsförslag (bil. B), så få undertecknade,
regleringssökande, med bifogande af det sålunda godkända regle¬
mentet (bil. C) vördsamt anhålla, att Konungens Befallnings¬
hafvande måtte meddela fastställelse å detsamma. ;
Åsele den 22 April 1999.
Dals Ångsågs Aktiebolag:

V. Borin,

Inspektor.”

I anledning häraf varder strandägare eller annan, hvilkens
rätt är i fråga, härigenom förelagdt, att, Sist inom tjuguen dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Åsele sockens kyrka uppläst,
hit ingifva till Konungens Befallningshafvande ställdt yttrande
I anledning at ofvanberörda framställning, vid äfventyr att dylikt
yttrandes uteblifvande icke kommer att hindra ärendets afgörande
i befintligt skick; Och komma ansökningshandlingarne att under
tiden hållas tillgängliga för dem, som önska af desamma taga
del, hos Kronolänsmannen i Asele distrikt, hvilken det åligger
att vid handlingarnes hitsändande foga bevis om denna kungö¬
relses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Åsele sockens kyrka.
N:o 91. Hit har ingifvits en så lydande ansökan:
»'Till Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län.

Sedan intressenterna i Stensjöbäckens flottled vid behörigen
utlyst stämma den 27 sistlidne Mars bildat förening för flott
ningens bedrifvande i nämnda vattendrag, äfvensom godkänt upp¬
rättadt förslag till reglemente för flottningen i vattendraget (bil. A),
får undertecknadt bolag härmed vördsamt anhålla, att Konungens
Befallningshafvande måtte meddela fastställelse å ifrågavarande
reglemente för flottning i flottleden (bil. B):

Åsele den 22 April 1909.

Svanö Aktiebolag:
E. W. Rönnholm,

Inspektor.''