OCR Output

”¬

J

3:0) Smedja och kopparslagareverkstad, indelad i tvenne rum;

4:0) Magasin af resvirke och bräder;

5:o) Boningshus af timmer på granitsockel i tvenne vå¬
ningar, med förstuga, kök och fyra boningsrum samt handkammare
å nedre botten och i den öfre förstuga, tambur äfvensom trenne
boningsrum och garderober m. m. Under byggnaden finnes en
rymlig källarvåning i fem afdelningar;

6:0) Kontorsbyggnad af timmer, med tvenne rum och för¬
stuga på nedre botten samt ett boningsrum å den öfre;

7:o0) Uthusbyggnad, afdelad i stall och foderlada,;

8:0) Isbod af bräder;

9:0) Kalkbod af resvirke och bräder;

10:0) Limhus af enahanda byggnadsmaterial, i tvenne af¬
delningar; .

11:0) Tvenne redskapshus eller torkskjul.

Samtliga ofvannämnda byggnader hafva tak af asfaltpapp.

Egendomen, taxerad till 150,000 kronor, har åsatts ett
saluvärde af 75,000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som bör vid auktionen iaktagas, ega att sin rätt
dervid bevaka, hvarjemte tillkännagifves, att de, hvilka på grund
af skriftlig handling ega nyttjanderätt till egendom eller rätt till
servitut eller afkomst eller annan förmån af egendomen, böra,
der ej rättigheten är intecknad eller skall oafsedt försäljningen
ega bestånd, före auktionen till auktionsförrättaren ingifva i huf¬
vudskrift eller besannad afskrift den handling, derå rättigheten
grundas.

Umeå fögderis kronofogdekontor den 14 Maj 1909.

J. A. Hanson.>
Umeå, i Landskansliet, den 17 Maj 1909.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

TJ meå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.