OCR Output

+

N:o 86. Enligt härstädes gjord anmälan har Inspektoren
Markus Markusson i Åsele utsetts till ombudsman för Ångerman¬
älfvens Flottningsförening beträffande Västerbottens län.

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
N:o 87. På begäran intages följande:

Kungörelse.

Genom auktion, som Måndagen den 21 nästinstundande
Juni kl. 12 på dagen förrättas i Umeå härads tingshus, kommer
i den ordning, som om utmätt fast egendom finnes stadgadt, att
försäljas Norrländska Trädestillationsaktiebolagets konkursmassa
tillhöriga fåsta egendom, belägen 0,5 mil från Umeå stad, och ut¬
göres af:

1:0) Hemmansdelen '!/,,.. mantal, Litt. Vab,, N:o 2 Öhn;

2:0) Hemmansdelen !/., mantal, Litt. Xbb, N:0. 3 Öhn;

3:0) En från '!/, mantal N:o 2 Öhn afsöndrad lägenhet;

4:0) Lägenheten. Tjärhofvet N:o 1, om 7,4 hektar, afsönd¬
rad ge 1/, mantal N:o 5 Öhn;

5 Samtliga andelar af en från Öster- och Vesterteg samt
Öhns byar för biamärnens gemensamma behof vid Kolbäcken
och Umeå älf afsatt qvarnplats och norra hälften af en derstädes
belägen fäbodplats, med undantag af derå belöpande andelar för
og IANA NIO: 2 OCH SG: mantal N:o 8 Vesterteg, ””/;,,. man¬
tal N:o 2 MR NO 0 ie IARtal: N:o 6 och 2555 a00
mantal N:o 12 Vösterted, /; mantal N:o 2' och. ”/.,,. mantal N:ö
4 Öhn, allt Umeå socken.

Fastigheterna, som omfatta en areal af c:a 18 hektar,
ligga i ett sammanhang, och finnas derå följande byggnader upp¬
förda:

1:0) Fabriksbyggnad med utbyggnad af tegel, innehållande
6 rum. I vinkel mot denna byggnad finnes ett destilleringsrum
af resvirke och bräder;

2:0) Laboratorium af resvirke och bräder, innehållande
trenne boningsrum samt tvenne rum för upplag ali hvarjehanda;