OCR Output

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.
N:o 85. Hit har ingifvits följande ansökan:

»'Till Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län.

I skrifvelse af dato har Rickleå Vattensystems Flottnings¬
förening, som numera öfvertagit den på ansökan af Aktiebolaget
Robertsfors under reglering till allmän flottled varande Anders¬
vattenbäcken med Göksjon till Bygdeträsket, anmält till afsy¬
ning de för detta vattendrag föreskrifna och numera utförda bygg¬
nader, och får nu Styrelsen för Rickleå Vattensystems Flottnings¬
förening härmed vördsammast anhålla, att Konungens Befallnings¬
hafvande efter byggnadernas afsyning och godkännande måtte fö¬
reskrifva, att det reglemente, som gäller för öfriga under flott¬
| ningsföreningen lydande vattendrag äfven skall tillämpas för
Andersvattenbäcken med Göksjön till dess utlopp i Bygdeträsket,
hvilket vattendrag är biflod till Rickleån.

Burträsk den 21 Januari 1909.

Rickleå Vattensystems Flottningsförening
Dess styrelse:

Mauritz Klockhoff. Manus Bagge. V. Lindberg.>

I anledning häraf varder strand-, bro-, fiske- och vatten¬
verksägare samt öfriga, hvilkas rätt kan af frågan beröras, häri¬
genom förelagdt att, där de hafva något mot ansökningen att
erinra, vid äfventyr af talans förlust, gifva sådant skriftligen
tillkänna härstädes sist inom fjorton dagar, efter det denna kun¬
görelse blifvit i Burträsks sockens kyrka uppläst; kommande an¬
sökningshandlingarne att under tiden hållas härstädes tillgängliga
för dem, som önska af desamma taga del.

Det åligger kronolänsmannen i Burträsks distrikt att hit
insända bevis om denna kungörelses uppläsande i ofvannämnda
sockens kyrka.